• +90 342 317 18 26

Öğrenci / Student

Yıl / Year

Tez Başlığı / Thesis Title

HÜLYA AÇAR

2018

Savaş ve Ataerkil Şiddet: Yezidi Kadınların Şengal Saldırısı Deneyimleri

War and Patriarchal Violence: The Experience of Yezidi Womens of Şengal Attacks

HİLAL SEVLÜ

2017

Suriyeli Göçmen Kadınların Gündelik Hayat Deneyimleri ve Kentte Var Olma

Mücadeleleri: Gaziantep Örneği
Everyday Resilience: Exploring Narratives of Syrian Woman in Gaziantep

RECEP BAYDEMİR

2016

Anıt ve Heykellerin İdeolojik Mesajları ve Toplumsal Algılar: Diyarbakır Örneği
The Ideological Messages of Monuments and Statues and Public Perceptions:

A Case Study of Diyarbakır

HATİCE Y. LEVENT

2015

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkeklik; Gaziantep Örneği
Masculinity within The Context of Gender; The Case of Gaziantep

YUSUF EKİNCİ

2014

Müslüman, Proleter, Muhalif: Türkiye'de Anti-Kapitalist Müslümanlar
Muslim, Proletarian, Opponent: Anti-Capitalist Muslims in Turkey

AYŞEN UTANIR

2012

İhsan Oktay Anar'ın Romanlarında Erkekler ve Erkeklik İmgesi
The Men and Masculinity İmage in İhsan Oktay Anar's Novels

OYA KILIÇ

2012

Toplumsal Değişme Sürecinde Kentleşme ve Göç Olgusu Üzerine Bir Araştırma:

Gaziantep Örneği
A Research About Urbanization and Migration Fact in Process of Social Change in Gaziantep

BEHÇET BATUR

2011

Sosyal Devlet Bağlamında Sosyal Politika ve Projelerin Sosyolojik Bir İncelemesi
A Sociological Study of State Social Context of Social Policy and Projects